Những thay đổi chính sách tạm thời đối với PGWP để làm việc tại Canada

Những thay đổi chính sách tạm thời đối với

Chương trình Giấy phép Lao Động Sau Tốt nghiệp - Post-Graduation Work Permit (PGWP)

Do tác động chưa từng có của dịch COVID-19 đối với sinh viên quốc tế và bậc giáo dục sau Trung Học, những thay đổi chính sách tạm thời về các yêu cầu của tính hợp lệ cho Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp (PGWP) được đưa ra cho các nhóm sinh viên sau:

 • sinh viên  đã nhập học các chương trình học hợp lệ cho PGWP được giảng dạy trong tháng 3 năm 2020
 • sinh viên đã bắt đầu hoặc sẽ bắt đầu các chương trình học hợp lệ cho PGWP từ mùa xuân năm 2020 đến mùa thu năm 2021

Để hợp lệ với các thay đổi chính sách PGWP tạm thời, sinh viên cần phải

 • có giấy phép học tập
 • đã được chấp thuận cho giấy phép học tập
 • nộp hồ sơ xin giấy phép du học trước khi bắt đầu chương trình học của mình và cuối cùng được chấp thuận

Học từ xa

Thông thường, tất cả các khóa học đào tạo từ xa đã được hoàn thành bên ngoài Canada đều không được tính vào thời gian tích lũy cho độ dài của Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp (PGWP) và 50% các khóa học của sinh viên phải được hoàn thành trực tiếp tại Canada.

Những thay đổi chính sách tạm thời sau đây đã được thực hiện để phù hợp hơn với những sinh viên quốc tế hợp lệ đã hoàn thành chương trình đào tạo từ xa từ trong hoặc ngoài Canada.

Tất cả các sinh viên đã nhập học các chương trình học hợp lệ cho PGWP được giảng dạy vào tháng 3 năm 2020 hoặc đã bắt đầu chương trình học từ mùa xuân năm 2020 đến nay và bao gồm cả học kỳ mùa thu năm 2021 không bắt buộc phải hoàn thành 50% chương trình học (hoặc các chương trình học) của mình ở Canada. Đến 100% chương trình của sinh viên có thể được hoàn thành trực tuyến từ bên ngoài Canada.

Thời gian học tập bên ngoài Canada có thể được tính vào thời gian tổng thể của Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp (PGWP) cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bất kỳ thời gian học tập nào bên ngoài Canada sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ được trừ vào thời gian Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp.

Lưu ý: Khoảng thời gian tối thiểu của Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp (PGWP) sẽ được cấp là 8 tháng.

Tất cả các tiêu chí và yêu cầu khác của chương trình phải được đáp ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp hồ sơ xin giấy phép du học được nộp trước khi chương trình bắt đầu nhưng bị từ chối, nếu hồ sơ xin giấy phép du học lần tiếp theo được nộp trước khi kết thúc chương trình và được chấp thuận, thì việc học được thực hiện sau khi hồ sơ xin giấy phép du học đầu tiên được nhận được tính vào độ dài của Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp.

Kết hợp chương trình

Sinh viên đã tốt nghiệp nhiều hơn một chương trình học hợp lệ có thể có cả hai điều sau

 • hoàn thành 100% cả hai chương trình từ bên ngoài Canada (nếu cả hai chương trình được giảng dạy vào tháng 3 năm 2020 hoặc đã được bắt đầu từ mùa xuân năm 2020 đến mùa thu năm 2021)
 • kết hợp thời lượng của các chương trình học khi sinh viên xin Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp trong tương lai

Mỗi chương trình học cần có thời lượng tối thiểu 8 tháng và các chương trình học cần được hoàn thành từ một cơ sở giảng dạy được chỉ định đủ điều kiện (DLI) trong vòng 2 năm theo hướng dẫn hiện hành về Xác định thời hạn của Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp

Lưu ý: Đối với các chương trình dạy nghề ở Tỉnh bang Quebec, bằng tốt nghiệp học  nghề - diploma of vocational studies (DVS) - phải có độ dài ít nhất 900 giờ học, nhưng chứng chỉ chuyên môn nghề - attestation of vocational specialization (AVS) - có thể có độ dài dưới 900 giờ học khi được nộp kết hợp với DVS.

Tình trạng bán thời gian

Sinh viên trong hoặc ngoài Canada có thể được yêu cầu phải tạm dừng việc học hoặc trở thành sinh viên bán thời gian bởi khóa học bị hủy như là kết quả của các biện pháp y tế công tại các trường có mã DLIs. Chỉ đối với các học kỳ mùa đông, mùa xuân và mùa hè năm 2020, khi tình trạng nhập học của sinh viên đã bị thay đổi từ toàn thời gian sang bán thời gian do những thay đổi trong việc phân phối khóa học tại trường, thì khả năng hợp lệ để được cấp Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp của sinh viên sẽ không bị ảnh hưởng.

Giấy tờ cần nộp

Do trường học đóng cửa nên nhiều sinh viên quốc tế có thể không nhận được thư xác nhận hoàn thành chương trình học hoặc bảng điểm cuối cùng từ trường của mình. Như một biện pháp tạo điều kiện tạm thời, những đương đơn xin Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp  sẽ được phép nộp hồ sơ đăng ký mà không cần thư xác nhận hoàn thành chương trình học hoặc bảng điểm cuối cùng. Khi IRCC xét hồ sơ đăng ký, nhân viên xử lý hồ sơ sẽ yêu cầu bổ sung các giấy tờ theo thủ tục Yêu cầu bổ sung giấy tờ đối với các hồ sơ đang được mở.

Những đương đơn cần khôi phục tình trạng của mình cũng sẽ hợp lệ nộp đơn mà không cần thư xác nhận hoàn thành khóa học hoặc bảng điểm cuối cùng.

Đương đơn đang cư trú tại Quebec

Sinh viên quốc tế học tập tại Tỉnh bang Quebec không bắt buộc phải có Giấy Chấp Nhận của Bang Quebec - Quebec Acceptance Certificate (CAQ) – để hợp lệ khi nộp hồ sơ xin Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp (PGWP). Vì Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp (PGWP) là loại giấy phép lao động mở và miễn Đánh giá Tác động Thị trường Lao động - Labour Market Impact Assessment (LMIA)- nên CAQ hoặc giấy phép học tập còn hạn là không bắt buộc tại thời điểm cấp Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp (PGWP).

Nếu sinh viên quốc tế đang nộp hồ sơ xin Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp  (PGWP) và giấy phép học tập của mình đã hết hạn, các sinh viên được phép nộp hồ sơ xin khôi phục tình trạng sinh viên mà không cần có CAQ cũng như nộp hồ sơ xin PGWP cùng lúc, vì CAQ không bắt buộc đối với PGWP.

Sự cấp phép làm việc sau khi nộp hồ sơ xin Giấy Phép Lao Động Sau Khi Tốt Nghiệp

Theo đoạn R186 (w), các sinh viên tốt nghiệp nộp hồ sơ xin giấy phép lao động, chẳng hạn như Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp, thì trước khi giấy phép học tập hết hạn sinh viên hợp lệ để làm việc toàn thời gian mà không cần giấy phép lao động trong khi chờ quyết định về hồ sơ đăng ký của mình nếu tất cả những điều sau được áp dụng:

 • Sinh viên có Giấy Phép Học Tập còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ xin Giấy Phép Lau Động Sau Tốt Nghiệp.
 • Sinh viên đã hoàn tất một chương trình học hợp lệ
 • Sinh viên đáp ứng các yêu cầu để làm việc ngoài khuôn viên trường mà không có giấy phép lao động theo đoạn R186 (v) (nghĩa là, sinh viên phải là sinh viên chính thức theo học tại trường có mã DLI ở bậc đào tạo sau Trung Học, chương trình đào tạo nghề hoặc đào tạo chuyên nghiệp ít nhất 8 tháng để có Bằng Đại học, Cao Đẳng hoặc Chứng Chỉ).
 • Sinh viên không vượt quá số giờ làm việc cho phép theo đoạn R186 (v).

Chính Sách Công Tạm Thời Để Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Việc Cấp Giấy Phép Lao Động Mở - Open Work Permit - Cho Các Cá Nhân Có Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp (PGWP) Trước Đây Hoặc Hiện Tại Đang Trong Đại Dịch Coronavirus (COVID-19)

Chính sách công này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 và sẽ có hiệu lực đến ngày 27 tháng 7 năm 2021. Để được xem xét theo chính sách công này, hồ sơ phải được nộp trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 đến ngày 27 tháng 7 năm 2021.

IRCC biết rằng, do hậu quả của đại dịch COVID-19 đối với thị trường lao động Canada nên các cá nhân nắm giữ PGWP có thể bị mất việc làm hoặc số giờ làm việc của các bạn bị giảm. Vì vậy một chính sách công tạm thời đã được thiết lập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy phép lao động mở với thời hạn tối đa là 18 tháng cho những cá nhấn có PGWP hiện tại và có thể sắp hết hạn cũng như những cá nhấn có PGWP trước đây.

Các hướng dẫn này cung cấp sự chỉ dẫn cho việc cấp thêm giấy phép lao động mở khi chính sách công có hiệu lực.

Mục tiêu của chính sách công

Chính sách công nhằm mục đích

 • cho phép những cá nhấn có PGWP còn hạn và những cá nhấn có PGWP trước đây, bao gồm cả những cá nhấn đã thay đổi tình trạng của mình thành du khách hoặc đã không còn tình trạng, được nộp hồ sơ từ bên trong Canada để xin giấy phép lao động mở với thời hạn lên đến 18 tháng hoặc cho đến khi hộ chiếu của đương đơn hết hạn, tùy theo cái nào ngắn hơn.
 • miễn cho các công dân nước ngoài hợp lệ khỏi yêu cầu về việc không cấp giấy phép lao động nếu họ không tuân thủ một số điều kiện tạm trú hoặc tiêu chí về giấy phép lao động

Yêu cầu về tính hợp lệ

Để hợp lệ nhận giấy phép lao động mở, công dân nước ngoài phải nộp bằng chứng rõ ràng rằng mình đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 • giữ PGWP hợp lệ và hết hạn trong vòng 4 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hoặc giữ PGWP đã hết hạn vào hoặc sau ngày 30 tháng 1 năm 2020
 • ở Canada vào ngày 27 tháng 1 năm 2021 khi chính sách công có hiệu lực
 • vẫn ở Canada
 • một trong những điều sau đây được áp dụng cho các bạn:
  • các bạn có tình trạng tạm trú hợp lệ
  • they lost their temporary resident status, but they have submitted an application to restore their status
  • các bạn bị mất tình trạng cư trú tạm thời, nhưng các bạn đã nộp hồ sơ xin khôi phục lại tình trạng của mình
  • các bạn bị mất tình trạng cư trú tạm thời, nhưng các bạn hợp lệ để khôi phục lại và các bạn đã nộp hồ sơ xin khôi phục tình trạng của mình cùng lúc với việc xin giấy phép lao động mở
 • đã nộp hồ sơ của mình từ bên trong Canada và yêu cầu xem xét theo chính sách công này

Các hồ sơ phải được nộp trực tuyến. Đương đơn chỉ có thể nộp hồ sơ giấy nếu các bạn không thể nộp hồ sơ trực tuyến vì khuyết tật hoặc vì có vấn đề với hồ sơ nộp trực tuyến.

Chính sách công miễn quy định cấm cấp giấy phép lao động theo đoạn R200 (3) (e) khi lao động hoặc học tập trái phép, trừ khi đương đơn làm công việc trái phép cho một chủ lao động được mô tả trong phần R196.1. Các công dân nước ngoài đủ điều kiện theo chính sách công này phải tuân theo tất cả các nghĩa vụ lập pháp khác và các yêu cầu tuyển chọn không được miễn trừ theo chính sách công này hoặc chính sách công khác.

Thời lượng

Các đương đơn đã nộp hồ sơ theo chính sách công này có thể được cấp giấy phép lao động mở với thời hạn tối đa 18 tháng kể từ ngày được chấp thuận hoặc cho đến khi hộ chiếu của đương đơn hết hạn, tùy thuộc vào thời điểm nào kết thúc sớm hơn.

Giấy phép lao động mở theo chính sách công này sẽ chỉ được cấp cho đương đơn hợp lệ một lần và không thể gia hạn.

Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động

Tất cả các đương đơn phải nộp hồ sơ xin giấy phép lao động của mình bằng cách làm theo các hướng dẫn để nộp trực tuyến theo chính sách công từ bên trong Canada.

 Giấy tờ bắt buộc

 • Bản sao hộ chiếu
 • Phí tương ứng
  • Phí xin giấy phép lao động $155
  • Phí xin giấy phép lao động $100. Đương đơn phải trả trước khoản phí này. Xem ghi chú bên dưới.
  • Nếu đương đơn muốn khôi phục tình trạng của mình, đóng phí khôi phục $200
 • Thư giải trình hoặc thông tin đương đơn cho biết rằng mình đang nộp hồ sơ xin giấy phép lao động mở theo Chính Sách Công Tạm Thời Để Tạo Điều Kiện Cấp Giấy Phép Làm Việc Mở Cho Các Cá Nhân Giữ Giấy Phép Lao Động Sau Tốt Nghiệp Trước Đây Hoặc Hiện Tại Trong Thời Gian Đại Dịch Coronavirus (Covid- 19).
 • Lưu ý: Theo chính sách công, các đương đơn được miễn lệ phí xin giấy phép lao động mở là $ 100. Khoản hoàn trả phí sẽ được tạo tự động.
 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Mã chống spam   
Copyright © 2015 Dai Duong Education. Thiết kế website Ngôi Sao Số